MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

Školka pohody


Školka plná pohody je když

Všichni si určitě pamatujeme, že buď my, nebo naše děti, měly ve školce dva problémy – jídlo a spaní. Zamyslely jsme se s kolegyněmi a našly jsme řešení, není vůbec složité. Vytvořit dětem psychosociální podmínky v naší školce s názvem „Školka plná pohody“, je pro nás všechny zavazující.

Pracujeme na základě vytvořeného Školního vzdělávacího programu, kde máme všechny důležité podmínky pro zdravý a spokojený pobyt dítěte v naší MŠ uspořádaný takto:

 • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, děti mají ve třídách i při pobytu venku (v létě) zajištěn pitný režim
 • skladba jídelníčku je pestrá a reaguje na sezónní možnosti, občas zařazujeme jídla zhotovená dle nových receptur, děti mají dostatek ovoce a zeleniny, tekutin…
 • dbáme na kulturu stravování, máme barevná prostírání, ozdoby na stolečcích, podmínky ve třídě zajišťujeme tak, aby děti u jídla byly klidné a spokojené

V žádném případě děti do jídla nenutíme!!!

Respektujeme individuální potřeby i v oblasti odpočinku a spánku u dětí a to takto:

 • děti v naší školce nejdou spát, ale odpočívat a dodržujeme pravidla, že na postýlce chvíli odpočíváme a potom děti, které neusnou, si mohou v klidu hrát nebo se s paní učitelkou zapojit do zajímavých činností – modelování, kreslení…
 • před uložením dětí do postýlek dbáme na příjemné klima ve třídě
 • čteme dětem pohádky, povídáme si zážitky, posloucháme pohádky z CD, zpíváme ukolébavky, děti si mohou prohlížet časopisy a v postýlkách nesmí chybět oblíbená plyšová hračka

Velmi se nám tento přístup osvědčil a problém spaní ve školce vlastně u nás problém není.

Abychom mohli správně a citlivě rozvíjet osobnost každého dítěte, které nám do školky svěříte, dodržujeme mnoho dalších zásad a postupů při naší práci:
 • záleží nám na tom, aby se všechny děti u nás cítily v bezpečí, spokojené a šťastné
 • respektujeme potřeby dítěte a přistupujeme k problémům individuálně a taktně
 • děti nezatěžujeme spěchem a chvatem, dbáme na klidný a laskavý přístup
 • preferujeme volnost a osobní svobodu dítěte, která je v rovnováze s nezbytnou mírou omezení, dodržujeme s dětmi pravidla, která si stanovujeme tak, aby se nám dobře žilo ve třídě i při pobytu venku
 • nasloucháme dětem, necháváme dostatek prostoru pro jejich seberealizaci, často děti chválíme a reagujeme na jejich úspěchy
 • pedagogický styl učitelek i přístup správních zaměstnanců v naší MŠ je založen především na vzájemné úctě, důvěře a toleranci k dětem i k sobě samým
 • vycházíme z poznání, že co dětem předáváme, jakým způsobem k nim přistupujeme, vše se nám ve stejné míře a podobě vrací a nám záleží na tom, aby děti cítily naši lásku, porozumění a vzájemnou pomoc a podporu

Je ještě mnoho poznatků, které uplatňujeme v naší každodenní práce, ale... podívejte se na naši fotodokumentaci.

Cíle programu "Školka plná pohody" jsou:

A) Vytvořením vhodného prostředí stimulovat tělesný a duševní rozvoj dítěte a rozvíjet jeho schopnost učení

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
 • systematicky rozvíjet řeč, schopnosti a dovednosti, které usnadňují učení
 • poznávat nové a objevovat neznáme, porozumět jevům a věcem kolem sebe
B) Vzděláváním dětí rozvíjet přirozenou cestou jejich osobní samostatnost a schopnost se projevovat jako osobnost
 • rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů a potřeb
 • vést děti k poznání, že může svobodně jednat, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá
 • vést děti k zájmu podílet se na společném životě–spolupráci, spoluodpovědnosti, toleranci k druhým
C) Dát dětem možnost osvojovat si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • rozvíjet schopnost komunikace a soucítění se slabším
 • vést děti k sociální soudržnosti a vést je k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit
 • přispívat k předávání kulturního dědictví a národních tradic
Témata Školního vzdělávacího programu v naší MŠ:

Základní témata, která jsme si vybrali a která dále rozvíjíme, jsou rozvržena na deset měsíců a jsou obsahově různě zaměřena. Jsou to tato témata:

 • Můj dům, můj hrad
 • Svět kolem nás
 • Říše rostlin
 • Atlas živočichů
 • Svět je samá pohádka
 • Ve zdravém těle zdravý duch
 • Chválím tě, Země má
 • Voda, dárkyně života
 • Z plodů a práce lidí
Zásady při práci ve výchovně vzdělávacím procesu:
 • je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné stálé organizování a nezdravá soutěživost
 • dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě, jsou pro dítě v MŠ jistotou a bezpečím
 • všichni zaměstnanci se vyhýbají negativním slovním komentářům, podporují děti v samostatných pokusech a dostatečně je chválí a kladně hodnotí
 • všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno či zesměšňováno
 • učitelka respektuje potřeby dětí, jedná nenásilně, přirozeně, citlivě, navozuje atmosféru klidu a pohody, nezatěžuje děti spěchem…