MŠ Vsetín, Ohrada příspěvková organizace

III. třída

Třetí třída se nachází ve druhém patře budovy mateřské školy. Je laděna do žluto-modré barvy. Kapacita třídy je 25 dětí. Je určena pro děti ve věku od 4 do 7 let. Prostorově je  rozdělena na hernu, část se stolečky, lehárnu a umývárnu. Po materiální stránce je třída dobře zaopatřena. Didaktické pomůcky, hry a hračky jsou pravidelně obměňovány.

Dominantou třídy je klavír, který hraje jednu z hlavních rolí při edukaci dětí.

Herna jako taková slouží nejen jako místo, kde si děti hrají, ale také zde probíhá velká část edukačních aktivit. Co se týká vzdělávání, v této třídě probíhá často formou vyučovacích center. Paní učitelky se tak snaží jednotlivé integrované bloky obohatit prvky alternativního programu „Začít spolu“. Děti tedy pracují nejen samostatně, ale také ve skupinách. Dochází tak k rozvoji kooperativních dovedností, které jsou v dnešní době velmi důležité. Řízené činnosti jsou mnohdy realizovány také venku. Aktivity jsou zaměřeny tak, aby děti prostřednictvím nich poznávaly přírodu a seznámily se i prakticky s přírodními materiály. Pravidelně chodíme na vycházky či do nedalekého lesa. Pohybové dovednosti dále rozvíjíme na místním hřišti. Důraz při edukaci klademe především na prožitkové učení. Podporujeme u dětí tak zdravé sebevědomí, samostatnost a schopnost vyjádřit svůj názor. V rámci výtvarných aktivit pracujeme s nejrůznějšími materiály – barvami, přírodninami, látkami a jinými pomůckami. Většinou tvořivé činnosti probíhají u stolečků. Nutno podotknout, že u všech edukačních aktivit mají děti možnost volby. Celkově je naší snahou organizovat a strukturovat  činnosti tak, aby byly děti rozvíjeny ve všech oblastech vzdělávání. Hodně se  zaměřujeme mimo jiné na předčtenářskou gramotnost. Preferujeme obrázkové čtení, práci s pohádkami a hry se slovy. Před obědem zařazujeme téměř denně krátkou, logopedickou chvilku, při které s dětmi  procvičujeme mluvidla a gramaticky správnou výslovnost hlásek. Pokud to jen jde, vše prokládáme zpěvem a pohybem. Našim cílem je, aby ve třídě panovalo pozitivní klima a přátelská atmosféra.